Kommunestyremøte 27.03.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 23/12 Referatsaker
PS 24/12 Skatteoppkreverfunksjonen - Vurdering av fremtidig organisering
PS 25/12 Utredning og valg av framtidig behandling av slam fra Frosta kommune
PS 26/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011.
PS 27/12 Lovlighetskontroll av Kommunestyresak 21/12 - Endring av reguleringsplan Hyndøyvågen for oppføring av spikertelt - Vurdering etter kommunelovens § 59.
webløsning fra Serit Itum