Kommunestyremøte 23.05.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 31/17 Referatsaker
RS 15/17 Orienteringer fra ordfører
RS 16/17 Orientering Værnesregionen
PS 37/17 Etablering og deltakelse i nytt revisjonsselskap, Revisjon Midt-Norge SA - Sammenslåing av KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS
PS 38/17 Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge
PS 39/17 Henvendelser til kontrollutvalget
PS 32/17 Årsregnskap og årsrapport 2016
PS 33/17 Til familiens beste
PS 34/17 Kommunal forskrift for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig
PS 35/17 Regnskap 2016 - Frosta fjellstyre
PS 36/17 E6 Ranheim - Åsen - Delfinansiering med bompenger
webløsning fra Serit Itum