Kommunestyremøte 30.08.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 49/16 Referatsaker
PS 50/16 Utvidelse av eksisterende barnehagetomter i sentrum.
PS 55/16 Forvaltningsrevisjon - Gjennomgang avløpsanlegg Mostad
PS 53/16 Tverrfaglig samarbeid for barn og unge i et Folkehelseperspektiv-VR modellen
PS 52/16 Felles responstjeneste for trygghetsalarmer og velferdsteknologi i Værnesregionen
PS 51/16 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å ha liggende veg over eiendommen gnr. 31 bnr. 1 og gnr. 42 bnr. 1 til Løvåsen pukkverk i Frosta kommune
PS 54/16 Revidert fremdriftsplan kommuneplanens arealdel 2016
PS 56/16 Valg av nytt forliksrådsmedlem for perioden 01.01.2017 - 31.12.20
PS 57/16 Suppleringsvalg - Valg av meddommere til tingretten 01.01.2017 - 31.12.2020
PS 58/16 Vannregionutvalget i Trøndelag - oppnevning av politisk representant og vararepresentant
webløsning fra Serit Itum