Kommunestyremøte 24.02.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Presentasjon av utbyggingsplaner på Lein Mellom, gnr. 81 bnr. 3
PS12/15 Ny organisering av barnehagene på Frosta
PS 6/15 Referatsaker
PS 7/15 Kommunereformen - Prosjektplan for forstudie
PS 8/15 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) i Værnesregionen
PS 9/15 Evaluering av politisk organisering vedtatt 30.10.2012- Ad-hoc utvalg og mandat
PS10/15 Ny Scene på Tautra
PS11/15 KomRev Trøndelag IKS - endring av selskapsavtalen
webløsning fra Serit Itum