Kommunestyremøte 02.06.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 33/15 Referatsaker
PS 34/15 Årsregnskap og årsrapport 2014
PS 35/15 Økonomisk rapportering - 1. tertial 2015
PS 36/15 Forprosjekt helsehus 2015-2016
PS 37/15 Handlingsplan for rus og psykisk helst 2015-2019
PS 38/15 Felles alarmsentral Værnesregionen
PS 39/15 Felles driftsentral Værnesregionen
PS 40/15 Godkjenning av ny selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
PS 41/15 Dispensasjon fra reguleringsplan og arealplan, endring av formål og fradeling for oppføring av veksthusanlegg på deler av gnr. 90 bnr. 2 og gnr. 92 bnr. 45 Vikaleiret. Endelig behandling.
PS 42/15 Tilbakemelding på ikke gjennonførte kommunestyrevedtak 2013 og 2014.
webløsning fra Serit Itum