Kommunestyremøte 14.06.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 42/11 Referatsaker.
PS 43/11 Endring reguleringsplan Viktil nordre og Viktil nedre, sluttbehandling..
PS 44/11 Ledergruppens handlingsplan 2011.
PS 45/11 Møteplan for 2. halvår 2011 - Kommunestyre og formannskapet.
PS 46/11 Vedtektsendring - skolefritidsordninga ved Frosta Skole.
PS 47/11 Rapport etter gjennomført selskapskontroll - Frosta Vassverk A/L.
PS 48/11 Årsregnskap og årsrapport 2010.
PS 49/11 Økonomisk rapportering - 1. tertialrapport.
PS 50/11 Vurdering av framtidig Politisk styringsstruktur i Værnesregionen.
webløsning fra Serit Itum