Kommunestyremøte 12.12.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 83/16 Referatsaker
RS 46/16 Orienteringer fra ordfører
RS 47/16 Orientering fra Værnesregionen
PS 84/16 Skisser og kostnadsestimat Elvarheim nybygg
PS 85/16 Forskrift om tilsyn i brannobjekt, Frosta kommune
PS 86/16 Plan for forvaltningsrevisjon
PS 87/16 PLan for selskapskontroll 2016-2019
PS 88/16 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2017
PS 89/16 Prioritering av spillemidler for 2017, Frosta kommune
PS 90/16 Avgiftsperiode avløp 2017-2019
PS 92/16 Kontrollutvalgets årsplan-møteplan for 2017
PS 93/16 Kommunal garanti Frosta Vassverk SA
PS 94/16 Sluttbehandling reguleringsplan Fossli
PS 95/16 Avsetning til ubundet investeringsfond
PS 91/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
webløsning fra Serit Itum