Kommunestyremøte 24.09.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 56/13 Referatsaker
PS 58/13 Status og videreføring av interkommunalt samarbeid øyeblikkelig hjelp - Frosta, Levanger og Verdal kommuner.
PS 57/13 Prioritering av tiltak for inndekning av økonomisk ubalanse i økonomiplan 2014 - 2017.
PS 59/13 Småland kai - erklæring om råderett.
PS 60/13 Avløpsanlegg Mostad, Mebygda, Brenne og Liavetnet.
PS 61/13 Tilsynsrapport Frosta Skole våren 2013 - plan for lukking av avvik.
PS 62/13 Høringsuttalelse Politianalysen - NOU 2013:9 - Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer.
PS 63/13 Godkjenning av ny selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS.
PS 64/13 Vannledning til Brannstasjonen for påfylling vanntank brannbil.
webløsning fra Serit Itum