Kommunestyremøte 19.03.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 22/13 Referatsaker
PS 23/13 Kommunal eiendomsskatt
PS 24/13 Ledergruppend handlingsplan
PS 25/13 Uttalelse - Endring kommunestruktur - Forventninger og Krav
PS 26/13 Valg av kommunens representant til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS for resten av valgperioden 2011-2015
webløsning fra Serit Itum