Kommunestyremøte 25.10.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
PS 72/11 Referatsaker
PS 73/11 Kontrollutvalg for perioden 2011-2015.
PS 74/11 Valg av nytt fjellstyre 2012-2015.
PS 75/11 Valg til Kommunenes Sentralforbund 2011-2015.
PS 76/11 Valg av meldlem og varamedlem i representantskapet i Innherred Renovasjon for perioden 2012-2015.
PS 77/11 Kommunal heimevernsnemnd 2012-2015.
PS 78/11 Oppnevning av havneråd for Indre Trondheimsfjord havnevesen for valgperioden 2011-2015.
PS 79/11 Valg av medlem i representantskapet i Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS for perioden 2011-2015.
PS 80/11 Valg av medlem og varamedlem i menighetsrådet som fellesråd for perioden 2011-2015.
PS 81/11 Valg av representant for skytebaneutvalg for perioden 2011-2015.
PS 82/11 Valg av forhandlingsutvalg for kjøp og salg av grunn og annen fast eiendom for perioden 2011-2015.
PS 83/11 Valg av medlem og varamedlem til styret for bygdemuseet for perioden 2011-2015.
PS 84/11 Valg av medlemmer til styret for Johan Hernes' stipendfond for perioden 2011-2015.
PS 85/11 Valg av medlem i samarbeidsutvalg for Frosta kulturskole 2011-2015.
PS 86/11 Valg av medlem i samarbeidsutvalg for Borglia barnehage 2011-2015.
PS 87/11 Valg av medlem i samarbeidsutvalg for Folkheim barnehage 2011-2015.
PS 88/11 Valg av medlem i samarbeidsutvalg for Solvang barnehage 2011-1015.
PS 89/11 Valg av medlem og varamedlem i samarbeidsutvalg for Frosta skole for perioden 2011-2015.
PS 90/11 Valg av medlemmer og varamedlemmer i samarbeidsutvalg for pleie og omsorg for perioden 2011-2015.
PS 91/11 Valg av medlem og varamedlem i styret for Frosta Vassverk AL for perioden 2011-2015.
PS 92/11 Valg av representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Nord-Trøndelag.
PS 93/11 Valg av medlem og varamedlem i styret for Frostahallen.
PS 94/11 Valg av kommunens representant til representantskapet i KomRev Trøndelag IKS og KomSek Trøndelag IKS.
PS 95/11 Valg av overformynder og varamedlemmer til overformynderiet.
PS 96/11 Valg av representanter til råd for likestilling av funksjonshemmede.
PS 97/11 Valg av representanter til eldrerådet 2011-2015.
PS 98/11 Valg av medlem og varamedlem i representantskapet for Innherred Interkommunale Legevakt IKS 2011-2015.
PS 107/11 Valg av medlem og varamedlem for styret i Naboer AB.
PS 99/11 Vurdering av - Reglement for godtgjørelser og vederlag til folkevalgte.
PS 100/11 Økonomisk rapportering - 2. tertialrapport.
PS 101/11 Forslag til endring av selskapsavtale for Innherred Renovasjon.
PS 102/11 Tilstandsrapport for Frosta skole 2011.
PS 105/11 Antakelse av anbud - Avløpsanlegg Hovdalsvatnet og Lillevik.
PS 106/11 Antakelse av anbud - Avløpsanlegg Lillevik.
PS 103/11 Næringsplan 2010.
PS 104/11 Regionalt utviklingsprogram - Delegasjon og retningslinjer.
webløsning fra Serit Itum