Kommunestyremøte 20.11.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 122/07 Referatsaker
PS 125/07 Pris ved overdragelse av gnr. 42 bnr. 43 på Skaret industriområdet
PS 123/07 Statusrapport fase 1 prosjekt Framtidsrettet skole okt.07
PS 124/07 Revidering av prioriterte tiltak i handlingsplan 2005-2008 for trafikksikkerhet
PS 126/07 Avkloakkering av Hovdalsvatnet-Tiltak på vent og utsetting av låneopptak
PS 127/07 Utredning ny barnehage ved Frostahallen
PS 128/07 Kommuneplanens arealdel, sluttbehandling
webløsning fra Serit Itum