Kommunestyremøte 30.04.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 27/13 Referatsaker
PS 28/13 Reguleringsplan "Frosta Hageby" gnr. 96 bnr. 15, 1. gangs behandling
PS 29/13 Endring av detaljplan for Mostadkaia, sluttbehandling
PS 30/13 Eiendomsskattevedtekter - Frosta kommune
PS 31/13 Valg av medlemmer til sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt
PS 32/13 Reiselivssatsing i Frosta, samarbeid mot Værnesregionen eller Innherred
PS 32/13 Reiselivssatsing i Frosta, samarbeid mot Værnesregionen eller Innherred del 2
PS 33/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012
PS 34/13 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2013
PS 35/13 Navneendring på Råd for likestilling av funksjonshemmede og eldre, samt endring i reglement
PS 36/13 Frostatingsprosjektet - orientering om status og framdrift
webløsning fra Serit Itum