Kommunestyremøte 11.12.2007

Oppløsning:
Laster avspiller
129/07 Ny differensierordning for husholdningsavfall
130/07 Gebyr for renovasjon 2008
131/07 Nyvalg for rep.skap Innherred Interkommunale Legevakt IKS
132/07 Valg av overformynder og varamedlemmer til overformynderiet
133/07 Valg av representanter til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
134/07 Fugletårnet, avtale om bruksrett for tilførselsvei
135/07 Fugletårnet, avtale om leie og bruksrett av areal
136/07 Endring av Forskrift for avløpsgebyr av 01.10.96
137/07 Avsluttede avløpsprosjekter i 2007
138/07 Overtagelse av veg til Risan boligfelt
139/07 Avløpsgebyrer for Frosta 2008
140/07 Budsjettendring 4/2007 og regnskapsrapportering pr. 12.11.07-Drift og investering
141/07 Økonomiplan 2008-2011
142/07 Budsjett 2008 - Drift og investering
webløsning fra Serit Itum