Kommunestyremøte 28.02.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 5/17 Referatsaker
RS 7/17 Orienteringer fra ordfører
RS 8/17 Orientering Værnesregionen
PS 6/17 Særavtale øyeblikkelig hjelp døgntilbud revidering
PS 9/17 Folkehelse oversiktsdokument
PS 7/17 Kulturminneplan Frosta kommune
PS 8/17 Bolystprosjektet - sluttrapport
PS 16/17 Endring av vedtekter regionalt næringsfond
PS 10/17 Endring og utvidelse av kommunal garanti lån 2017, Frosta Golfklubb
PS 11/17 Evaluering av tilskuddsordninger tilknyttet bosetting av flyktninger
PS 12/17 Årsrapport fra AMU 2016
PS 13/17 Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS
PS 14/17 Valg til eiermøtet i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS
PS 15/17 Presentasjon av "mens du venter på ambulansen"
PS 17/17 Detaljregulering Frosta Brygge, sluttbehandling
PS 18/17 Reguleringsplan Hammeren 2, sluttbehandling
webløsning fra Serit Itum