Kommunestyremøte 24.05.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 33/11 Referatsaker
PS 34/11 Aksjeutvidelse - LevaFro AS
PS 35/11 Partnerskap for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag
PS 36/11 Felles personvernombud for Værnesregionen (VR)
PS 37/11 Oppgradering av Breivika slambehandlingsanlegg - finansiering.
PS 38/11 Prosjektplan. Barnehageplan 2012-2016
PS 39/11 Årsrapport 2010 - Frosta Skatteoppkreverkontor
PS 40/11 Sluttbehandling av reguleringsplan Fånes
PS 41/11 Regionalt utviklingsprogram 2011 - tildeling av RUP-midler
webløsning fra Serit Itum