Kommunestyremøte 16.12.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 65/14 Referatsaker
PS 66/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
PS 67/14 Kommunal garanti - Frosta Vassverk
PS 68/14 Frostahallen SA - Kommunal garanti og leieavtale
PS 69/14 Kommunereformen - Utredningsalternativer
PS 70/14 Strategi for anskaffelser i Værnesregionen - Etiske retningslinjer VR Innkjøp
PS 71/14 Møteplan for formannskapet og kommunestyret 1. halvår 2015.
PS 72/14 Dispensasjon fra reguleringsplan Skogbrynet boligfelt for formålsendring, fradeling og oppføring av prestebolig - endelig vedtak
PS 73/14 Gnr. 34 bnr. 28 Detaljregulering - fritidsbebyggelse, Småland. 1. gangs behandling og utlegging til offentlig ettersyn.
PS 74/14 Anleggsplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø i Frosta kommune 2015 - prioritering av søknader.
webløsning fra Serit Itum