Kommunestyremøte 28.02.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Livsglede for eldre
PS 13/12 Referatsaker
PS 14/12 Godkjenning av revidert selskapsavtale Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
PS 15/12 Ny samarbeidsavtale for Værnesregionen Barneverntjeneste.
PS 16/12 Valg av representant til politisk nemnd for barnevern.
PS 17/12 Vurdering av framtidig forvaltningsmodell for kommunalt næringsfond for Frosta
PS 18/12 Avtaler mellom Rusbehandling Midt-Norge HF og Frosta kommune
PS 19/12 Årsrapport fra AMU 2011
PS 20/12 Forskuttering av spillemidler, Frosta kommune
PS 21/12 Endring av reguleringsplan Hyndøyvågen for oppføring avspikertelt
PS 22/12 Bebyggelsesplan Grilstad, ny behandling.
webløsning fra Serit Itum