Kommunestyremøte 14.12.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 74/10 Referatsaker
PS 75/10 Vurdering av innsparing politisk virksomhet fom. valgperioden 2011-2015
PS 76/10 Forslag til nye gebyrsatser etter Matrikkelloven for 2011.
PS 77/10 Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-14.
PS 78/10 Regnskap 2008 og 2009 Frosta fjellstyre.
PS 79/10 Kommunal garanti - Frosta Golfklubb.
PS 80/10 Kommunal garanti - Frosta Vassverk A/L.
PS 81/10 Møteplan for Formannskap og Kommunestyre 1. halvår 2011.
PS 82/10 Prioritering av trafikksikkerhetstiltak 2011.
PS 83/10 Avtale om kjøp av tjenester innen brann og redning fra Innherred samkommune fom 1.1.2011.
PS 84/10 Reguleringsplan for gnr. 62 bnr. 8 og 12, Vågen Vertshus. Sluttbehandling.
webløsning fra Serit Itum