Kommunestyremøte 30.06.2015

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 44/15 Utredning fortsatt drift ved barnehagene Folkheim og Solvang.
PS 48/15 Klage på vedtak sak 30/15 om begrenset tillatelse til fradeling 070/001. Klager: Olav Nåvik
PS 43/15 Referatsaker bokmerke
PS 45/15 Strategivalg for bygging på eiendommen gnr. 78 bnr. 25 og 26 i Frosta kommune.
PS 46/15 Restaurering eller omlegging av vegen til Skaret.
PS 47/15 Endring av reguleringsplan Fånes - Sandberga hyttefelt, sluttbehandling.
PS 49/15 Sluttbehandling - Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i området Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde og Hyndøyvågen.
PS 50/15 Evaluering av politisk organisering vedtatt 30.10.2012.
PS 51/15 Delegeringsreglement for Frosta kommune - revidert.
PS 52/15 Endring av selskapsavtale Innherred Renovasjon LKS
PS 53/15 Møteplan 2. halvår 2015 - Formannskap og Kommunestyre
PS 54/15 Fastsettelse av planprogram for kommuneplanens arealdel 2015 - 2020
webløsning fra Serit Itum