Kommunestyremøte 18.12.2012 del 2

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 98/12 Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016
PS 99/12 Forenklet økonomirapportering - pr. 01.11.12.
PS 100/12 Renovasjonsgebyr - slampriser 2013
PS 101/12 Prinsippvurdering for godtgjørelser og vederlag til folkevalgte
102/12 Retningslinjer for underskuddsgaranti, kulturhuset Magnushallen
103/12 Restmidler - Rehabilitering Frostahallen
104/12 Trafikksikkerhetsplan 2012-2016 - sluttbehandling
105/12 Møteplan for formannskap, planutvalg og kommunestyre 1. halvår 2013
webløsning fra Serit Itum