Kommunestyremøte 28.01.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 01/14 Referatsaker
PS 02/14 Høringsuttalelse om forslag til å oppheve bestemmelsen om priskontroll i konsesjonsloven..
PS 03/14 Endring i jordlovens § 12 og behandling av konsesjonssaker.
PS 04/14 Svar på klage på avslag om fradeling av gårdstun på gnr./bnr. 103/1.
PS 05/14 Prioriteringsliste og anleggsplan spillemidler 2014.
PS 06/14 Frostatingsprosjektet - fra forprosjekt til hovedprosjekt
PS 07/14 Søknad om kommunal garanti - Frosta vassverk.
PS 08/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte.
webløsning fra Serit Itum