Kommunestyremøte 29.03.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 10/11 Referatsaker
PS 11/11 Fylkesmannens tilsyn med elevenes psykososiale læringsmiljø - opplæringslova § 9-a.
PS 12/11 Vedtekter for de kommunale barnehagene på Frosta.
PS 13/11 Fastsetting av dagsats for kjøp av enkeltdager i barnehage.
PS 14/11 Regnskapsrapport pr. 01.03.11.
PS 15/11 Søknad om støtte til rehabilitering Klevheim Lysløype.
PS 16/11 Ferdselsregler etter friluftsloven - sluttbehandling.
PS 17/11 Midler til behovsvurdering rehabilitering Frostahallen 2011.
PS 18/11 Etablering av dagsenter i NTE-Bygget, Veiseth.
webløsning fra Serit Itum