Kommunestyremøte 29.10.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 65/13 Referatsaker
PS 66/13 Økonomisk rapportering - 2. tertial
PS 67/13 Bosetting av flyktninger i Frosta kommune - forespørsel fra IMDI.
PS 68/13 Boligsosial handlingsplan - sluttbehandling.
PS 69/13 Skilting og fartsreduserende tiltak kommunale veger og boligfelt
PS 70/13 Avgiftsperiode avløp 2014 - 2016
PS 71/13 Valg av ungdomsråd 2013-2015
PS 72/13 Rapport etter selskapskontroll LevaFro AS
PS 73/13 Uttalelse om permanent etablering av Sør-Innherrad kirkelige fellesråd
webløsning fra Serit Itum