Kommunestyremøte 22.04.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
29/08 Referatsaker 22.04.2008
30/08 Frosta skole -fag og timefordeling og organisering av skoledagen fra august 2008
31/08 Strategisk plan for kompetanseutvikling Frosta akole-Tiltaksplan 2008
32/08 Klima og energiplan
33/08 NAV - Utredning av interkommunalt samarbeid Værnes Nord
34/08 Kommunale tjenester i NAV Frosta
35/08 Regnskap 2007 - Frosta Fjellstyre
36/08 Budsjettenring 1/2008 og regnskapsrapportering drift og investering pr. 31.03.2008
37/08 Forslag på medlemmer i styret til Frosta Utvikling AS
38/08 Frosta Vassverk AL - Endring av kommunal garanti for lån
39/08 Reguleringsplan for Juberg gårdsbarnehage, sluttbehandling
webløsning fra Serit Itum