Kommunestyremøte 31.01.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 3/12 Referatsaker
PS 11/12 Innherred Interkommunale Legevakt IKS Ny Selskapsavtale fra 1.1.2012
PS 12/12 Samarbeidsavtale mellom Frosta kommune og Helse Nord -Trøndelag HF
PS 4/12 Kommunal garanti - Frosta Vassverk A/L
PS 5/12 Ekspropriasjon for å legge og ha liggende VA-ledninger i området Hovdalsvatnet.
PS 6/12 Øking av størrelse på pumpehus for Hovdalsvatnet VA
PS 7/12 Lokalisering av brannstasjon på Veiset/NTE-bygget
PS 8/12 Endring av festivalretningslinjer, Frosta kommune 2012
PS 9/12 Permisjon fra kommunale verv
PS 10/12 Strastegisk næringsplan i Værnesregionen (VR) -sluttbehandling
webløsning fra Serit Itum