Kommunestyremøte 28.08.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 71/12 Etablering av felles pedagogisk - psykologisk tjeneste i Værnesregionen
PS 75/12 Overordnet HMS-plan, mål og innhold
PS 66/12 Referatsaker
PS 67/12 Forvaltningsrevisjon vedrørende vedlikehold av veg og bygningsmasse i Frosta kommune
PS 68/12 Vurdering av tiltredelse Værnesregionen Skatteoppkreverfunksjon
PS 69/12 Tilslutningsavtale Rusbehandling Midt-Norge
PS 70/12 Uttalelse til utredning om nytt krisesenter for Nord-Trøndelag
PS 72/12 Sammenslåing av havneselskapene i Trondheimsfjorden
PS 73/12 Innkjøp av buss - Økning investeringsramme
PS 74/12 Regnskap 2011 - Frosta fjellstyre
PS 76/12 Reguleringsplan FV 753 sluttbehandling
webløsning fra Serit Itum