Kommunestyremøte 20.10.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 56/09 Referatsaker
PS 57/09 Søknad om kommunal garanti Frosta Vassverk AL
PS 58/09 Krisesenteret i NT - oppnevning av varamedlemmer til styret
PS 59/09 Valg av nytt medlem og ny leder i KUN for resten av valgperioden 07 - 11.
PS 61/09 Valg av medlem/varamedlem til samarbeidsutvalget for pleie og omsorg.
PS 60/09 Permisjon fra kommunestyret.
webløsning fra Serit Itum