Kommunestyremøte 13.12.2011

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 121/11 Mindre endring av detaljplan for Alstadjordet
PS 113/11 Referatsaker
PS 114/11 Anleggsplan og prioriteringsliste spillemidler 2012
PS 116/11 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2012
PS 117/11 Reglement for godtgjørelse og vederlag til folkevalgte
PS 119/11 Valg av framtidig behandling av slam fra Frosta kommune.
PS 120/11 Regulering investeringsbudsjett 2011 og korrigering økonomireglement
PS 122/11 Avvikling av Frosta Utvikling AS - Disponering av sluttoppgjør i henhold til kommunens eierandel
PS 118/11 Budsjett 2012, Økonomplan 2012-15
PS 115/11 Rehabilitering av Frostahallen - Søknad om tilskudd og kommunal garanti på lån
webløsning fra Serit Itum