Kommunestyremøte 26.01.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 1/16 Referatsaker
RS 1/16 Orienteringer fra ordfører
RS 2/16 Orientering Værnesregionen
PS 9/16 Framtidig eierskap til NTE - Uttalelse fra Frosta kommune
PS 10/16 Trøndelagsutredningen med tilhørende intensjonsplan - høring
PS 5/16 Reglement for godtgjørelse og vederlag til folkevalgte - endring
PS 6/16 Fritak for alle politiske verv for resten av valgperioden 2015-2019
PS 7/16 Kommunereformen - Videre framdrift og valg av forhandlingsutvalg
PS 8/16 Selskapsavtale Trondheim Havn IKS
PS 11/16 Kommunal garanti Frosta Vassverk
PS 2/16 Orientering Mostad avløpsanlegg og økonomisk prioritering
PS 3/16 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å legge og ha liggende ledninger over eiendommen gnr 95 bnr 1 i Frosta kommune
PS 4/16 Søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av retten til å legge og ha liggende ledninger over eiendommen gnr 94 bnr 1 i Frosta kommune
webløsning fra Serit Itum