Kommunestyremøte 29.11.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 75/16 Referatsaker
PS 76/16 Klage på vedtak om avslag på søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse veirett til Løvåsen pukkverk.
PS 77/16 Partnerskapsavtale for Oppvekstforum Nord-Trøndelag (OFNT)
PS 78/16 IKT-strategi VR Oppvekst.
PS 79/16 Besøk ved Frosta skole - oppsummerende notat.
PS 80/16 VA norm for Frosta kommune
PS 81/16 Bosetting av flyktninger 2016 og 2017, Frosta kommune.
PS 82/16 Kommuneplanens arealdel - utsendelse til høring.
webløsning fra Serit Itum