Kommunestyremøte 23.09.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 51/14 Referatsaker
PS 52/14 Søknad om fritak for eiendomsskatt
PS 53/14 Fritak for nyoppførte boliger - Prinsippavklaring
PS 54/14 Vurdering av erverv av tilleggsareal ved Borglia barnehage gnr. 42 bnr. 59.
PS 55/14 Prioritering av utredningstiltak - Budsjett 2015
webløsning fra Serit Itum