Kommunestyremøte 28.05.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 37/13 Referatsaker.
PS 38/13 Arsrapoport 2012 - Skatteoppkrever.
PS 39/13 Økonomisk rapportering - 1. tertial
PS 40/13 Årsregnskap og årsrapport 2012 - Frosta kommune
PS 41/13 Ettergivelse av gjeld
PS 42/13 Kulturskoletimen - gratis kulturskoletilbud fra høsten 2013
PS 43/13 Prioritering av tiltak innenforinvesteringsrammen avsatt til uteareal Frosta skole 2013
PS 44/13 Søknad om midlertidig eller permanent kommunal overtakelse av Grankongla familiebarnehage
PS 45/13 Eierskapsmelding for Frosta kommune 2013
PS 46/13 Søknad om fritak fra politiske verv
webløsning fra Serit Itum