Kommunestyremøte 29.05.2012

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 37/12 Referatsaker.
PS 38/12 Avtaler om veirett tilknyttet omlegging av lysløype.
PS 39/12 Reguleringsplan Åvik, gnr. 3 bnr. 7. Sluttbehandling.
PS 40/12 Bestandplan og bestadnsmål for elg og hjort 2012 - 2015.
PS 41/12 Regnskaopsrapport - 1. tertial.
PS 42/12 Årsregnskap og årsrapport 2011.
PS 43/12 Evaluering av politisk organisering - Saksbehandlerkomiteer versus hovedutvalg.
PS 44/12 Værnesregionens eKommunestrategi 2012 - 2020.
PS 45/12 Årsrapport Skatteoppkreveren i Frosta 2011.
PS 46/12 Plan for selskapskontroll i Frosta kommune 2012 - 2020.
PS 47/12 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015.
webløsning fra Serit Itum