Kommunestyrermøte 18.10.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 71/16 Referatsaker
PS 72/16 Masterplan Reiseliv - forstudie
PS 73/16 Økonomisk rapportering 2. tertial 2016
PS 74/16 Oppheving av reguleringsplan Grilstad
webløsning fra Serit Itum