Kommunestyremøte 26.02.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 12/13 Referatsaker
PS 13/13 Utredning av behov for lavterskeltilbud og valg av oppfølgingsstrategi
PS 14/13 Kommunal lånegaranti - Frosta Idrettslag
PS 15/13 Revidert økonomireglement
PS 16/13 Delegeringsreglement for Frosta kommune
PS 17/13 Reglement for kommunale utvalg
PS 18/13 Adressering på Frosta
PS 19/13 Kommunal planstrategi 2012 - 15, sluttbehandling
PS 20/13 Revisjon av plan for kriseledelse 2009-12
PS 21/13 Godkjenning av ny selskapsavtale interkommunalt arkiv Trøndelag IKS
webløsning fra Serit Itum