Kommunestyremøte 16.06.2009

Oppløsning:
Laster avspiller
28/09 Referatsaker
29/09 Søknad om mellomfinansiering av Friidrettsbane
30/09 Søknad om investeringstilskudd og dekning av merkostander lønnsoppgjør 2008
31/09 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2008
32/09 Retningslinjer for tildeling av kulturmidler
33/09 Retningslinjer for tilskudd til festivaler i Frosta kommune
34/09 Disponering av øremerkede psykiatrimidler fra 2008 til 2009
35/09 Budsjettregulering - Styrking av formannskapets reserverte bevilgninger
36/09 Forsøk med stemmrett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret
37/09 Reguleringsplan Breiset Hyttefelt, sluttbehandling
38/09 Møteplan for Formannskap og Kommunestyre, 2. halvår 2009
webløsning fra Serit Itum