Kommunestyremøte 28.03.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
RS 9/17 Orienteringer fra ordfører
FO 9/17 Interpellasjon
PS 22/17 Søknad om beliggenhet - AS Vinmonopolet
PS 20/17 Referatsaker
RS 10/17 Orientering Værnesregionen
RS 11/17 Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Frosta kommune
RS 12/17 Sluttrapport - Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen
PS 21/17 Endelig vedtak av VA-norm
PS 23/17 Kontrollutvalget årsrapport 2016
PS 24/17 Detaljregulering reguleringsplan gang- og sykkelveg Vinnatrøa - Frosta skole, revidert - sluttbehandling
webløsning fra Serit Itum