Kommunestyremøte 02.02.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
1/10 Referatsaker
2/10 Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av barneverntjenesten
3/10 Kontrollutvalgets årsplan/møteplan for 2010
4/10 Valg til regionrådet i Værnesregionen
5/10 Valg av overformyndet og varamedlemmer til overformynderiet
6/10 Røykfri kommune
7/10 Regional tilknytning innen helsesamarbeid
8/10 Kommunal overtakelse av veg
9/10 Vurdering av aksjetegning i Norsk Bane AS (Høyhastighetstog)
10/10 Frosta Vassverk AL-Endring av kommunal garanti for lån i Kommunalbanken AS
webløsning fra Serit Itum