Kommunestyremøte 26.02.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
10/08 Referatsaker
12/08 De kommunale barnehagenes åpningstid i forbindelse med jul og påske
12/08 Fastsetting av betalingssatser for de kommunale barnehagene på Frosta
13/08 Resultat fra Nasjonale Prøver og PISA-fokus på kvalitet i skolen
14/08 Søknad om kommunal garanti for lån
15/08 Kontrollutvalgets årsrapport
16/08 Behovsstyrt transport
17/08 Overføring av ansvar for veterinære tjenester og veterinærvakt til kommunene
18/08 ROS-analyse 2001-2011, sluttbehandling
19/08 Plan for brannverntiltak 2008
20/08 innspill til Nasjonal transportplan 2010/2019
webløsning fra Serit Itum