Kommunestyremøte 28.10.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 56/14 Referatsaker
PS 57/14 Kommunale retningslinjer for startlån - Revidering
PS 58/14 Helse og omsorg - Kjøp av kontorbrakke til Elvarheim
PS 59/14 Økonomisk rapportering - 2. tertial
PS 60/14 Hovedprosjekt Frostating, finansiering av kommunal egenandel
PS 61/14 Bolystprosjektet - finansiering og framdrift
PS 62/14 Kommunereformen - Skisse til prosess for videre arbeid i Frosta kommune
PS 63/14 Rapport og svar fra mandatet angående jord- og konsesjonslov
PS 64/14 Forvaltningsrevisjon - intern kontroll kvalitets og avvikssystem
webløsning fra Serit Itum