Kommunestyremøte 03.09.2013

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 50/13 Referatsaker.
PS 51/13 Tilstandsrapport for Frosta Skole 2012-2013.
PS 52/13 Kommunalt erverv av grunn ihht. detaljreguleringsplan for Frosta sentrum.
PS 53/13 Budsjettendring - Investeringsbudsjettet 2013 - Uteareal Frosta skole/grunnlagsinvesteringer detalj reguleringsplan "Alstadjordet".
PS 54/13 Selskapsavtale for Nord-Trøndelag krisesenter IKS
PS 55/13 Forespørsel om mottaksdrift i Frosta kommune.
webløsning fra Serit Itum