Kommunestyremøte 31.01.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 1/17 Referatsaker
RS 1/17 Orienteringer fra ordfører
RS 2/17 Orientering Værnesregionen
RS 3/17 Oppsigelse av selskapsavtale (kopi)
RS 4/17 Protokoll fra felles Fylkestyremøte, 08.-09.12.16
RS 5/17 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke
RS 6/17 Logtun - Tinghaugen, status i prosess med eventuell overtakelse av deler av Logtun Ytre
PS 2/17 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale
PS 3/17 Detaljregulering reguleringsplan gang- og sykkelveg Vinnatrøa - Frosta skole, 2. gangs behandling
PS 4/17 Gang-/sykkelvei FV 65 Vinnatrøa - Frosta skole, kommunal medfinansiering
webløsning fra Serit Itum