Kommunestyremøte 20.06.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 40/17 Referatsaker
RS 17/17 Orienteringer fra ordfører
RS 18/17 Orientering Værnesregionen
PS 41/17 Statusoppdatering Frosta Integreringstjeneste og Frosta Voksenopplæring
PS 42/17 Økonomisk rapporering 1. tertial 2017
PS 43/17 Kommunal forskrift fra langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende - midlertidig vedtak gjeldende fra 1. juli 2017
PS 44/17 Revidert samarbeidsavtale mellom Frosta kommune og Helse Nord-Trøndelag HF
PS 46/17 Endring reguleringsplan Sandberga og Fånestangen hyttefelt
PS 45/17 Tilbakemelding på ikke gjennomførte kommunestyrevedtak 2015 og 2016
webløsning fra Serit Itum