Kommunestyremøte 27.05.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 28/14 Årsregnskap og årsrapport for 2013
PS 33/14 Økonomisk rapportering - 1. tertial 2014
PS 27/14 Referatsaker
PS 29/14 Videreføring av prosjektledelse bredbånd
PS 30/14 Delegeringsreglement for Frosta kommune - revidert
PS 31/14 Søknad om fritak for eiendomsskatt
PS 32/14 Erverv av grunn til kommunalt utbyggingsformål
PS 34/14 Forskuttering av spillemidler, Solheim lysløype
PS 35/14 Søknad om kommunal garanti, Neset FK
webløsning fra Serit Itum