Kommunestyremøte 27.04.2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Innledning v/adm.dir Innherred Renovasjon, Geir Tore Leira
PS 21/10 Referatsaker
PS 22/10 Ledergruppens handlingsplan 2010
PS 23/10 Samarbeidsavtale IKT Værnesregionen
PS 24/10 Samarbeidsavtale Barnevern Værnesregionen
PS 25/10 Grunnerverv Frostatinngstunet.
PS 26/10 Avtale om sanitæranlegg mm.Logtrun ytre
PS 27/10 Avkloakkering Hovdalsvatnets nedbørsfelt
webløsning fra Serit Itum