Kommunestyremøte 29.08.2017

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 47/17 Referatsaker
RS 19/17 Orienteringer fra ordfører
RS 20/17 Orientering Værnesregion
PS 48/17 Kjøp av brannbil
PS 49/17 Tiltak for effektivisering
PS 50/17 Budsjettendring Investeringsbudsjettet 2017 - Oppføring av kommunal garasje/lager for kirken
PS 51/17 Opphør av leie - tjenestebolig for prest
PS 52/17 Årsmelding 2016 - Fellesrådet for funksjonshemmde og eldre
PS 53/17 Bestilling av etterlevelsesrevisjon
RS 21/17 Orientering om Frostatinget - Foranalyse for utviklingsprosjektet
webløsning fra Serit Itum