Kommunestyremøte 09.09.2014

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 41/14 Referatsaker
PS 42/14 Helse og omsorg-Tiltak for å tilpasse drift til fremtidige økonimiske rammer
PS 43/14 Trygghetsvarslere - ansvar for fremtidig eierskap/investering og drift.
PS 44/14 Bosetting av flyktninger i Frosta kommune - framtidig organisering og omfang.
PS 45/14 Søknad fra Regionalt pilgrimssenter Stiklestad.
PS 46/14 Finansiering av overskridelser forprosjekt Frostating.
PS 47/14 Detaljregulering, Løvåsen steinbrudd. 1. gangs behandling - utlegging til offentlig ettersyn.
PS 48/14 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Skogbrynet boligfelt for formålsendring, fradeling og oppføring av prestebolig.
PS 49/14 Organisering Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA)- ny samarbeidsavtale og vedtekter.
PS 50/14 Fastsetting av valgdag ved Kommune og Fylkestingsvalget 2015.
webløsning fra Serit Itum