Kommunestyremøte 26.04.2016

Oppløsning:
Laster avspiller
PS 22/16 Referatsaker
PS 24/16 Bestandplan elg og hjort 2016-2019 med avskytingsavtale 2016-2019
PS 23/16 Innføring av 5-dagers skoleuke
PS 25/16 Valg av meddommere til tingretten 2017-2020
PS 26/16 Valg av medlemmer til lagmannsrettens utvalg 2017-2020
PS 27/16 Valg av jordskiftemeddommer for perioden 01.01.2017-31.12.2020
PS 28/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017-31.12.2020
PS 29/16 Valg av møtefullmektig i Frosta forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020
PS 30/16 Valg av forliksrådsmedlemmer 01.01.2017-31.12.2020
PS 31/16 0-alternativet - Utredning av Frosta som fortsatt egen kommune
PS 32/16 Pressisering av vedtak - valg av intensjonsavtale til folkeavstemming
webløsning fra Serit Itum