Kommunestyremøte 26.08.2008

Oppløsning:
Laster avspiller
63/08 Referatsaker
64/08 Invitasjon til tegning av andeler i Innherred Seniorforum BA
65/08 Etterutdanning i lesing - oppfølging av Nasjonale Prøver
66/08 Disponering av øremerkede psykiatrimidler
67/08 Søknad om kommunal garanti for lan-Frosta Motorcross klubb
68/08 Kommunalt garantiansvar Frosta kommune for låneopptak Leva-Fro AS
69/08 Reguleringsplan Armand Fossli As, sluttbehandling
70/08 Endring av reguleringsplan Viktil gnr. 28, bnr. 1-sluttbehandling
71/08 Kommuneveg 118, omlegging og opprustning
72/08 Veglys, fv. 63 Juberg -Alstad, bygging og finansiering
73/08 Parkeringsplass på Nordvik. gnr. 84, bnr. 6. Godkjenning av leieavtale og økonomiramme
webløsning fra Serit Itum